Home - Ukraine - Zhytomyrsʼka Oblastʼ


Zhytomyr Oblast, also referred to as Zhytomyrshchyna is an oblast of northern Ukraine. The administrative center of the oblast is the city of Zhytomyr. Its population is approximately 1,195,495.